Delhi State University In India

Ambedkar University Delhi (AUD)  Delhi Pharmaceutical Sciences & Research University
Delhi Technological University   Guru Gobind Singh Indraprastha Vishwavidyalaya
Indraprastha Institute of Information Technology   National Law University